Simulacions de codis correctors d'errors per QAM en canals Gaussians amb soroll blanc additiu (bibtex)
by Villanueva, Mercè
Reference:
Simulacions de codis correctors d'errors per QAM en canals Gaussians amb soroll blanc additiu (Villanueva, Mercè), Master's thesis, Science Faculty, Universitat Autònoma de Barcelona, Advisor: Rifà, Josep, 1996.
Bibtex Entry:
@mastersthesis{merce_villanueva_simulacions_1996,
	address = {Science Faculty},
	title = {Simulacions de codis correctors d'errors per {QAM} en canals {Gaussians} amb soroll blanc additiu},
	school = {Science Faculty, Universitat Autònoma de Barcelona},
	author = {Villanueva, Mercè},
	year = {1996},
	advisor = {Rifà, Josep}
}
Powered by bibtexbrowser